1. Aby wziąć udział w spotkaniu Speed Dating – imprezie dla singli – organizowanym przez speeddating.olsztyn.pl należy wcześniej zgłosić chęć udziału w wybranym spotkaniu na stronie www.speeddating.olsztyn.pl.

2. Spotkania mają charakter towarzyski, nie erotyczny.

3. Przed przystąpieniem do zabawy Speed Dating wymagane jest uiszczenie jednorazowej opłaty (kwota opłaty zależna od wybranego rodzaju imprezy).

4. Opłata za udział w imprezie musi być dokonana najpóźniej na 3 dni przed datą wydarzenia.

5. Osoby chcące uczestniczyć w spotkaniu Speed Dating zobowiązane są do podania swojego imienia i nazwiska, aktualnego numeru telefonu oraz adresu e-mail. Organizator potrzebuje wyżej wymienionych danych do organizacji prawidłowego przebiegu spotkania. Dane te są poufne i nie są rozpowszechniane.

• W trakcie zabawy Speed Dating uczestnicy wyrażają w otrzymanych wcześniej indeksach chęć dalszego kontaktu z wybranymi osobami. Dane kontaktowe zostają przekazane przez organizatora TYLKO osobom, które wyraziły wzajemne zainteresowanie sobą.

• Uczestnik, który otrzyma dane kontaktowe do wybranej przez siebie osoby jest zobowiązany do skontaktowania się z tą osobą w ciągu najbliższych 7 dni. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wzięcia udziału w kolejnych imprezach uczestnikowi, jeśli w/w kontakt nie nastąpi.

6. Uczestnicy nie powinni samodzielnie przekazywać swoich danych osobowych współuczestnikom spotkania, ani nakłaniać ich do udzielenia takowych informacji o sobie. Podczas spotkania uczestnicy przedstawiają się tylko imieniem.

7. W trakcie spotkania nie można palić ani korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych (z wyjątkiem przerw wyznaczonych przez organizatorów).

8. W trakcie całego spotkania Speed Dating zabrania się spożywania napojów zakupionych poza miejscem wydarzenia. Spotkania są zawsze organizowane w miejscach komercyjnych, gdzie można spożywać napoje (alkoholowe i bezalkoholowe) kupione tylko w klubowym barze.

9. W przypadku rezygnacji z udziału w wybranej imprezie dla singli należy niezwłocznie powiadomić o tym organizatora, jednak nie później niż 72h przed wyznaczonym terminem spotkania, w innym wypadku zastrzegamy sobie prawo do niezwrócenia wniesionej wcześniej opłaty bądź odmówienia możliwości udziału w przyszłych spotkaniach.

10. Organizator zastrzega sobie również prawo do odwołania wyznaczonego spotkania, bez podania przyczyny i poinformowania o tym uczestników drogą elektroniczną. Jednak nie później niż na 2 dni przed planowanym wydarzeniem. W takiej sytuacji wniesione opłaty zostaną możliwie najszybciej zwrócone.

11. Organizator nie odpowiada za mniejszą ilość uczestników niż wynikająca z planu spotkania podanego w ofercie i kalendarzu.

12. Zapisanie się na wybrany Speed Dating oznacza zgodę na otrzymywanie informacji reklamowych z serwisu speeddating.olsztyn.pl . Istnieje możliwość zrezygnowania z tej opcji drogą elektroniczną.

13. Osoby, które nie zastosują się do ww. zasad mogą zostać niedopuszczone do zabawy Speed Dating lub wyproszone z niej bez zwrotu poniesionych kosztów.

14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za to co się dzieje w i poza obrębem lokalu po zakończeniu spotkania.

15. Warunkiem uczestnictwa w Speed Dating jest zapoznanie się z ww. zasadami.

16. Serwis speeddating.olsztyn.pl jest projektem autorskim i zabrania się kopiowania jego treści.

17. Serwis speeddating.olsztyn.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu korzystania z Serwisu w dowolnym terminie.

18. Zmiana postanowień Regulaminu nie wymaga uprzedniego powiadomienia Użytkownika ani uzyskania jego akceptacji. Chwilą wprowadzenia zmiany Regulaminu jest opublikowanie jego nowego brzmienia na stronach Serwisu speeddating.olsztyn.pl. Użytkownik wyraża zgodę na takie wprowadzenie oraz powiadomienie o zaistniałych zmianach Regulaminu. Powyższe nie dotyczy świadczenia płatnych usług dla użytkowników serwisu będących konsumentami.

19. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać drogą mailową na adres kontakt@speeddating.olsztyn.pl.